รู้เฟื่องเรื่องบัตรเครดิตบูโร

จากปัญหาทางการเงินที่ติดขัดส่งผลให้ใครหลายคนต้องกลายเป็นลูกหนี้ทั้งแบบเต็มใจ และจำเป็น แต่การเป็นลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้คนเดียว หรือการกู้ยืมเงินจากบริษัท หรือองค์กร ๆ เดียว คงไม่เป็นปัญหามากนัก แต่สำหรับลูกหนี้ที่มีการกู้ยืมเงินจากหลายบริษัททำให้เกิดเจ้าหนี้มากมาย อาจเกิดความสับสนเมื่อต้องชำระหนี้ทั้งการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผิดราย หรือการลืมชำระหนี้ ทำให้หนี้พอกพูนเพิ่มมากขึ้นทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ไม่ตรงตามกำหนดอาจทำให้ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์สินได้ ทั้งนี้เครดิตบูโร หรือบัตรเครดิตบูโรมีส่วนช่วยเรื่องหนี้ของลูกหนี้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ก่อนที่ลูกหนี้ทั้งหลายจะสมัครบัตรเครดิตบูโรตามที่เคยได้ยินมา หรือถูกใครชักชวนให้ทำ ลูกหนี้ควรรู้จักกับเครดิตบูโรเสียก่อน โดยเครดิตบูโรเปรียบได้กับคน ๆ หนึ่งที่ช่วยตรวจสอบการเป็นหนี้ให้กับลูกหนี้โดยเจ้าหนี้จะส่งข้อมูลการเป็นหนี้ การค้างชำระของเราไปที่คน ๆ นั้น และคน ๆ นั้นจะช่วยเตือนเราว่าเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ และชำระหนี้ไปเท่าไหร่ ทั้งนี้เครดิตบูโร หรือบริษัทข้อมูลเครดิต คือ องค์กร หรือบริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิต โดยข้อมูลอาจมาจากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งที่เป็นสมาชิกขององค์กรนี้ โดยนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตให้ลูกค้าเจ้าของข้อมูลสถาบันการเงิน หรือลูกค้าสามารถเรียกเข้ามาดูข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทั้งประวัติการเป็นหนี้ ภาระหนี้สิน หนี้ที่ชำระแล้ว หรือค้างชำระรวมไปถึงพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า โดยข้อมูลเครดิตจะมีการอัพเดทอยู่เสมอ จากสมาชิกซึ่งก็คือสถาบัน หรือองค์ที่เราเป็นหนี้อยู่ จะส่งข้อมูลลูกค้า หรือลูกหนี้ให้เครดิตบูโร โดยข้อมูลจะต้องตรงกับความเป็นจริง และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ทางสถาบัน หรือองค์กรที่เราเป็นหนี้อยู่จะส่งข้อมูลประมาณเดือนละ 1 ครั้ง

การขอดูข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบเครดิตของเรา สามารถดูได้ที่สถาบันการเงินบางแห่ง หรือศูนย์ตรวจเครดิตบูโร กรณีบุคคลธรรมดาหลักฐานที่ต้องเตรียมคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง หากเราไม่สามารถไปขอดูข้อมูลด้วยตนเองได้สามารถวานให้ผู้อื่นดูข้อมูลให้ได้โดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลผู้นั้นด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีสำเนา และตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจแนบไปด้วย

หากสมาชิกเครดิตบูโรส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเราให้กับเครดิตบูโร เราสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้โดยการติดต่อไปที่บริษัท หรือองค์กรที่ส่งข้อมูลของเราไป หรือดำเนินการด้วยตนเองด้วยการกรอกแบบฟอร์มคำขอโต้แย้งได้ที่ศูนย์เครดิตบูโร

หลังจากได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตบูโรกันแล้วจะเห็นได้ว่าการทำบัตรเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้มากมายเมื่อสมัครเครดิตบูโรแล้วจะช่วยทำให้เราสามารถจัดระบบหนี้สินของเราได้ดีมากขึ้น